Verplichte melding
van tijdelijke handelingen en werken NL  FR

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van Brussel Mobiliteit, van Leefmilieu Brussel, van de overlegcommissie, evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect voorziet voor bepaalde handelingen en werken vrijstellingen van de stedenbouwkundige vergunning of vrijstellingen van procedurele handelingen mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Indien u de intentie hebt tijdelijke handelingen en werken uit te voeren en u van mening bent dat u hiervoor vrijstelling van een stedenbouwkundige vergunning geniet op basis van genoemd besluit, dient u de begindatum van de genoemde handelingen en werken aan het bestuur te melden uiterlijk 60 dagen voor de start van deze handelingen en werken (artikel 2/1 van genoemd besluit).

Een dergelijke melding gebeurt door middel van onderstaand formulier.

Opgelet: Het vervullen van deze formaliteit impliceert niet dat de overheden erkennen dat aan de voorwaarden voor het verlenen van vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning is voldaan.

Grondinname van het project
Teken de grondinname van uw project met behulp van het pictogram
rechtsboven op de kaart. Opgelet: u kunt slechts één grondinname tekenen. Indien uw project locaties omvat die ver uit elkaar liggen, moet u meerdere kennisgevingen van vrijstelling indienen.
Gebruik van de gegevens
  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de verwerking, opvolging en archivering van uw kennisgeving, overeenkomstig het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten ervan.
  • Het bestuur is onderworpen aan de verplichtingen van transparantie van milieu-informatie op grond van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.
  • U kunt indien u dat wenst een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, ingesteld door de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit
team.mypermit@urban.brussels